Informacje dla pacjentów:

Czy lek można zwrócić do apteki?

Zwrot leków i wyrobów medycznych nie jest wcale taki prosty. Robiąc zakupy w aptece, warto mieć świadomość istnienia odrębnych przepisów regulujących kwestię ich ewentualnego zwrotu lub wymiany. Pod tym względem apteka zasadniczo różni się od zwykłego sklepu. W kwestii zwrotu leków do apteki, podstawa prawna to art. 96 ust. 7 i 8 ustawy Prawo farmaceutyczne, w którym ustawodawca wyraźnie określił obowiązująca zasadę zwrotów. Zgodnie z zapisami art. 96 ust.7 nie podlegają zwrotowi produkty lecznicze, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne wydane z apteki.

Kiedy można zwrócić lek do apteki?

Prawo przewidziało jednak pewien wyjątek w zakresie zwrotu leku do apteki. Zgodnie z art. 96 ust. 8 Prawa farmaceutycznego zakaz zwrotu zakupionych w aptece produktów leczniczych lub wyrobów medycznych nie dotyczy 3 przypadków:

 • Wydany lek ma wadę jakościową. Oznacza to, że lek nie spełnia pewnych norm. Tabletki w blistrze są pokruszone lub ich brakuje, posiadają nieodpowiedni kolor, syrop ma mętną zawiesinę lub zawiera ślady zanieczyszczenia.
 • Lek został źle wydany. Są to sytuacje, kiedy pracownik apteki wydał inny lek, w innej dawce lub ilości, niż ten zapisany na recepcie.
 • Lek jest sfałszowany. Zwykle pacjent nie jest w stanie rozróżnić leku oryginalnego od sfałszowanego, więc takie sytuacje są regulowane głównie przez Głównego Inspektora Farmaceutycznego.

Prawo farmaceutyczne stoi na straży zasady, iż tylko właściwe przechowywanie i monitorowanie stanu leków zachowuje pełną prawidłowość ich działania i skuteczność. Lek wydany już pacjentowi nie może być zwrócony i tym samym sprzedany innemu choremu.

Apteka prowadzi nieodpłatną zbiórkę leków przeterminowanych. Leki wyrzucamy bez tekturowych opakowań i ulotek – te wrzucamy do kosza na odpady suche albo oddajemy do punktów zbiórki makulatury. Pamiętaj o tym, że nie należy wyjmować tabletek z blistrów ani wylewać syropów lub płynów z butelki. Jeśli pojemnik jest pełny zapytaj farmaceutę, czy mógłby przyjąć od Ciebie przeterminowane leki i przekazać firmie opróżniającej pojemnik.

Kiedy leki trzeba wyrzucić?

 • gdy upłynął ich termin ważności,
 • były otwarte dłużej, niż wskazuje ulotka,
 • były niewłaściwie przechowywane (np. w zbyt wysokiej lub niskiej temperaturze, w bezpośrednim dostępie do światła słonecznego, itd.),
 • były używane bez zachowania zasad higieny (np. syropy pite prosto z butelki).

Czego nie wrzucać do pojemnika na leki?

 • strzykawek i ampułkostrzykawek,
 • igieł,
 • zużytych środków opatrunkowych,
 • termometrów rtęciowych.

Apteka realizuje wnioski na wybrane środki pomocnicze, np. na pielucho-majtki.

Apteka posiada umowę na realizację recept refundowanych.

Apteka wyposażona jest w nowoczesną recepturę, w której wykonywane są wszystkie leki robione. W recepturze aptecznej ważną grupą leków są te wykonane w warunkach aseptycznych. Zalicza się do nich wszystkie postaci leków, które sporządzane są w specjalnych lożach zapewniających odpowiednie warunki.

[Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2020. poz. 1398, z późn. zm.)].

Prawo do korzystania z usług farmaceutycznych w aptece lub punkcie aptecznym poza kolejnością posiadają:

 • kobiety w ciąży,
 • świadczeniobiorcy, o których mowa w art. 47 ust. 1a (tj. do 18 roku życia, u których stwierdzono ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu),
 • świadczeniobiorcy, o których mowa w art. 47 ust. 1b (tj. posiadający orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji),
 • osoby, o których mowa w art. 43 ust. 1 (tj. „Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi”, Zasłużeni Dawcy Przeszczepu” oraz osoby posiadające tytuł „Dawcy Przeszczepu”),
 • inwalidzi wojenni i wojskowi,
 • żołnierze zastępczej służby wojskowej,
 • cywilne niewidome ofiary działań wojennych,
 • kombatanci,
 • działacze opozycji antykomunistycznej i osoby represjonowane z powodów politycznych,
 • osoby deportowane do pracy przymusowej,
 • uprawnieni żołnierze lub pracownicy, których ustalony procentowy uszczerbek na zdrowiu wynosi co najmniej 30%,
 • weterani poszkodowani, których ustalony procentowy uszczerbek na zdrowiu wynosi co najmniej 30%.

Dokumenty do pobrania